Naziv studijskog programa: BANKARSTVO I FINANSIJE

Cilјevi studijskog programa:

 • Obrazovanje i osposoblјavanje studenata u oblasti finansija i bankarstva radi:
  sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja osnovnih savremenih teorija i modela u domenu finansija i bankarstva;
 • sistematskog proučavanja specifičnosti pojedinih koncepata i tehnika bankarskog menadžmenta, finansijskih analiza, finansijskog i bankarskog poslovanja i finansijskog inženjeringa sa posebnim akcentom na strukturnim finansijskim proizvodima i upravlјanje finansijskim rizikom;
 • upoznavanje sa savremenim postupkom i instrumentarijumom za finansijske analize u cilјu optimizacije donošenja odluka u banakama, drugim finansijskim institucijama i preduzećima;
 • primene stečenih stručnih , naučnih i metodoloških znanja u uspešnom obavlјanju poslova, unapređivanju sopstvenih profesionalnih sposbnosti i dalјem stručnom obrazovanju. U tom cilјu se posebno ističe značaj i funkcija izrade završnog master rada.

Vrsta studija: Master akademske studije.

Ishod procesa učenja:

 • Nakon uspešnog završetka studijskog programa studenti pokazuju sposobnost da:
 • Koriste terminologiju nauke o finansijama i bankarstvu;
 • Rešavaju probleme u akademskom i poslovnom okruženju;
 • Razumeju i prepoznaju svetske procese i tendencije u oblasti bankarsva i finansija;
 • Budu efikasni u timskom radu;
 • Utvrde i razmotre etičke implikacije naučnog istraživanja;
 • Primene usvojena znanja u praksi;
 • Učestvuju u diskusijama na predavanjima sa kolegama i nastavnicima
 • Predstave metodologiju i dobijene podatke istraživačkog projekta u usmenom izveštaju;
 • Osposobe za samostalan stručni i istraživački rad u oblasti finansija i bankarstva.

Stručni naziv: master ekonomista

Uslovi za upis:

Završene osnovne akademske studije ekonomskog usmerenja u trajanju od 4 godine i poznavanje stranog jezika.

Okvirni sadržaj predmeta, način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje pojedinih vrsta studija, bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB), bodovna vrednost završnog rada na diplomskim akademskim studijama, iskazana u ESPB bodovima, preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta, način izbora predmeta iz drugih studijskih programa, uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa biće prikazani u Knjizi predmeta i kroz Standard 5.

Studije se izvode klasično, bez studija na dalјinu.

Vreme izvođenja studija je jedna godina.

Obim studija je 60 ESPB.

INFORMACIJE O PREDMETIMA

INFORMACIJE O NASTAVNICIMA