Naziv studijskog programa:
Zajednički studijski program doktorske studije ekonomskih nauka Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta (Fakulteta za međunarodnu ekonomiju)

Doktorske studije ekonomije traju tri godine iimaju 180 ESPB. Struktura programa bazirana je na obaveznim i izbornim predmetima (3 obavezna predmeta i 12 izbornih predmeta). Obavezni predmeti nose od 8 do 12 bodova, izborni predmeti po 10 bodova. Izborni predmeti su svrstani u 6 izbornih grupa. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, kojom je predviđen detaljan proces napredovanja studenata u naučnoistraživačkom radu koji obuhvata i objavljivanje naučnog rada kroz sledeće aktivnosti:

 • prijava i odbrana teme i sadržaja predloga doktorskog rada (kraj trećeg semestra, 10 ESPB)
 • priprema, izrada i publikovanje naučnog članka (četvrti semestar, 20 ESPB) čime se otklanja napred navedena primedba KAPK-a pod brojem 2.
 • studijski istraživački rad na izradi doktorske disertacije (peti semestar, 20 ESPB)
 • izrada i odbrana doktorske disertacije (šesti semestar, 40 ESPB).

Doktorska disertacija nosi 90 bodova.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija jeste nadgradnja prethodno stečenih fundamentalnih znanja i veština iz oblasti ekonomskih nauka. Studenti doktorskih akademskih studija se osposoblјavaju da samostalno definišu i sprovode originalna i naučno relevantna istraživanja, usavršavaju postojeće i razvijaju nove načine analiziranja i praćenja kretanja ekonomskih aktivnosti i dešavanja, čime doprinose kritičkom procenjivanju istraživanja drugih i adekvatnom praćenju evropskih i svetskih dešavanja.

Studijski program doktorskih akademskih studija pruža mogućnost studentima da steknu načuna znanja iz oblasti ekonomskih nauka, razviju istraživačke veštine, sposobnost kreativnog razmišlјanja i definisanja zaklјučaka, sposobnost individualnog i kolektivnog rada. Kao budući doktori ekonomskih nauka, mogu pružiti kvalitetan doprinos opštem razvoju društva.

Kako bi se studentima obezbedilo razumevanje potreba globalnog društva i ekonomskih dešavanja u Evropi i svetu, studijski program doktorskih akademskih studija je definisan prema „Deset osnovnih principa doktorskih studija“ iz dokumenta pripremlјenog za Londonsku konferenciju Evropske Asocijacije Univerziteta „Doctoral Programmes for the European Knowledge Society“. Eksplicitno su u ovaj program ugrađeni prvih pet principa, dok se ostali implicitno sadrže u njemu. Prvi se odnosi na klјučnu komponentu doktorskih studija, koja podrazumeva unapređenje znanja putem istraživanja. Studenti doktorskih akademskih studija su istraživači u početnom periodu, ali oni moraju biti prihvaćeni kao profesionalci sa određenim pravima, koji daju doprinos kreiranju novih znanja, što predstavlјa drugi integrisani princip. Kvalitetan i savremen nastavni program i istraživački rad kao treća bitna komponenta, jesu sadržani u zajedničkom doktorskom programu. Cilј je da se kod studenta razvija sistematski i analitički pristup rešavanju problema koji se pre svega zasniva na proučavanju i analizi dosadašnjih znanja u oblasti ekonomske nauke i srodnih nauka, a koji su objavlјeni u relevantnim naučnim časopisima, zbornicima međunarodnim naučnim konferencijama i drugim izvorima. Od studenta doktorskih akademskih studija očekuje se samostalno istraživanje, analiziranje, pisanje i objavlјivanje naučnoistraživačkih radova, učestvovanje i prezentacija rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, kao i uklјučivanje u proces izvođenja nastave na osnovnim akademskim studijama.( Prilog Odluka Senata od 28.03.2013. godine o angažovanju studenata doktorskih studija u izvođenju dela nastave na OAS i OSS na FPS i Ugovori o angažovanju za izvođenje vežbi i učešća u nastavnom procesu izvođenju).

Ovi programi su temelјno usađeni u institucionalne strategije i politike univerziteta. Na njemu je odgovornost da obezbedi adekvatno obrazovanje i istraživački rad koji će zadovolјiti nove izazove i potrebe. Od velikog značaja su vođenje, nadzor i vrednovanje rezultata kandidata. Ove aktivnosti su precizno definisane i uređuju odnose između studenta doktorskih akademskih studija, mentora i fakulteta, odnosno Univerziteta.

Svrha studijskog programa je u skladu sa politikom i cilјevima Univerziteta Džon Nezbit.

Cilјevi studijskog programa

Cilјevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Megatrend univerziteta podrazumevaju postizanje visokih kompetencija, znanja i sposobnosti svršenog studenta napred navedenih studija zasnovanih na naučnim znanjima i istraživanjima u oblasti ekonomske nauke. Tokom doktorskih studija ekonomskih nauka u trajanju od tri godine – šest semestara (180 ESPB), koje su usklađene sa preporukama Evropskog obrazovnog prostora teži se ostvarenju pažlјivo definisanih cilјeva doktorskih akademskih studija i ishoda istih, i to:

 • sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o osnovnim metodama nučnog saznanja i istraživanja, opštenaučnim metodama i metodama za prikuplјanje podataka u društvenim naukama, različitim teorijsko-metodološkim pristupima u istraživanju društvenih pojava; konceptualizaciji, projektovanju i realizaciji naučnih istraživanja; sređivanju, obradi i analizi podataka i zaklјučivanju na osnovu podataka prikuplјenih u procesu istraživanja.
 • ovladavanje mikroekonomskom i makroekonomskom teorijom na naprednom nivou i osposoblјavanje studenata da u svojim budućim istraživanjima samostalno i efikasno primenjuju ekonomsku teoriju i odgovarajuće ekonomske modele;
 • upoznavanje studenata sa metodama koje će im omogućiti primenu matematičkih i statističkih proračuna u naučnoistraživačkom radu, kao i u donošenju poslovnih odluka ili izvršavanju radnih zadataka;
 • osposoblјavanje studenata za korišćenje svih važnijih teorijskih osnova međunarodnih ekonomskih odnosa kako u realnom sektoru tako i u sferi međunarodnih finansija.
 • ovladavanje samostalnog sprovođenja empirijskih istraživanja i predlganja optimalnog rešenja za poslovnu politiku preduzećima i drugim ekonomskim institucijama;
 • razumevanje zamašnog korpusa međusobno prožimajućih problema iz oblasti finansija i bankarstva;
 • ovladavanje metodološkim i konceptualnim osnovama merdžera, akvizicija i restrukturiranja, vrednovanja efekata ovih procesa i specifičnostima finanisijskog izveštavanja za pomenute prilike
 • unapređenje znanja o ekonomskom sistemu EU, mehanizmu funkcionisanja i donošenja odluka u njemu, kao i ovladavanje instrumentima i merama ekonomskih politika sa kojima se upravlјa razvojem u EU;
 • ovladavanje novim veštinama u oblasti upravlјanja lјudskim resursima u globalnim poslovnim sistemima;
 • pružanje saznanja o teorijsko-metodološkim osnovama funkcionisanja savremenog koncepta održivog razvoja i zaštite životne sredine i upoznavanje sa međunarodnim i nacionalnim okvirima, determinantama i instrumentima ovog koncepta
 • razumevanje svih geopolitičkih i geostrateških promena u svetu;
 • ovladavanje procesom usklađivanja menadžerskih motiva sa interesima akcionara, kao i ispunjavanja bitnih zahteva vezanih za efikasnost, transparentnost, odgovornost, pravilnost i etičnost različitih interesnih grupacija u korporaciji.
 • osposoblјavanje za korišćenje stečenog znanje u rešavanju problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • povezivanje i primena znanja iz različitih oblasti savladanih u ovom programu;
 • realizacija naučnih istraživanja i predstavlјanje rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim skupovima;
 • objavlјivanje rezultata u međunarodnim naučnim časopisima sa recenzijom;
 • pisanje i odbrana doktorske disertacije.

Napred navedenim cilјevima ostvaruje se konačan cilј ovog programa, a to je školovanje kadrova koji su u skladu sa savremenim pravcima razvoja ekonomske nauke kao naučne discipline. Predloženi program uvažava i principe da trajanje doktorskih studija bude usklađeno sa preovlađujućim preporukama Evropskog obrazovnog prostora i da omogući povećanje mobilnosti kandidata kako u procesu nastave, tako i u fazi istraživanja.

INFORMACIJE O PREDMETIMA

INFORMACIJE O NASTAVNICIMA