IMG_2600

Rođena u Čačku, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Dalje školovanje nastavila na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Diplomirala na Fakultetu za uslužni biznis u Novom Sadu 2005. godine na smeru menadžment u sektoru finansijskih usluga, sa prosečnom ocenom 9,12, magistrirala na istom Fakultetu 2008. godine, sa prosečnom ocenom 10. Doktorirala na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, 2010. godine. Još kao student završne godine studija angažovana kao demonstrator u nastavi, a za saradnika u nastavi birana je na Fakultetu za uslužni biznis 2006. godine, a u zvanje istaživača saradnika izabrana na istom Fakultetu 2008. godine. Izbor u zvanje asistenta stekla na Fakultetu za poslovne studije 2008. godine, u zvanje docenta birana 2010. godine, a za vanrednog profesora izabrana 2015. godine na istom Fakuletu. Naučna oblast kojom se bavi su: Međunarodno bankarstvo, međunarodna ekonomija i međunarodne finansije.

Dodatne funkcije i angažovanja na Univerzitetu:

 • Obavlja funkciju prodekana za drugi i treći stepen studija i nauku od 04.11.2014. do danas Fakultet za poslovne studije Beograd.
 • Rukovodilac je naučno-istraživačke jedinice Fakultet za poslovne studije Beograd od decembra 2014.
 • Član je komisije za kontrolu kvaliteta doktorskih disertacija od 2015., na Fakultetu za poslovne studije Beograd.
 • Član je komisije za kontrolu kvaliteta master, specijalističkih i doktorskih radova od 2014, na Fakultetu za poslovne studije Beograd.
 • Bila je član komisije za rešavanje molbi, žalbi i prigovora, za sve nivoe studija: od 2012. do 2014, na Fakultetu za poslovne studije Beograd.
 • Pripremala dokumentaciju za reakreditaciju NIR 2016. Fakulteta za poslovne studije Beograd.
 • Pripremala dokumentaciju za reakreditaciju studijskih programa 2014. Fakulteta za poslovne studije Beograd.
 • Pripremala dokumentaciju na engleskom jeziku za reakreditaciju studijskih programa Fakulteta za poslovne studije Beograd.
 • Obavljala dužnost sekretara Komisije za kontrolu kvaliteta Megatrend univerziteta od 2011. do 2013.g.
 • Bila član Saveta Megatrend univerziteta kao predstavnik Fakultet za poslovne studije Vršac od 2011. do 2012.g.
 • Bila član Saveta Fakulteta za poslovne studije Vršac od 2010. do 2012.g.
 • Pripremala dokumentaciju za dozvolu za rad i inspekcijski nadzor Fakulteta za poslovne studije Vršac 2011. g.
 • Obavljala funkciju prodekana za prvi stepen studija Fakulteta za poslovne studije Vršac: Od 2010. do 2012.
 • Bila član komisije za rešavanje molbi, žalbi i prigovora: Od 2010.g. do 2011. Fakulteta za poslovne studije Vršac.
 • Bila član komisije za kontrolu kvaliteta: Od 2008.g. do 2012. Fakulteta za poslovne studije Vršac.
 • Pripremala dokumentaciju za akreditaciju studijskih programa i ustanove Fakulteta za poslovne studije Vršac: Od 2008. do 2010.g.
 • Bila šef promo tima za upis novih studenata Fakulteta za poslovne studije Vršac školske 2010/11 i 2011/12.

Stipendije:

 • Postdiplomske magistarske studije, studijski program: Menadžment u finansijskim uslugama, Fakultet za uslužni biznis, Novi Sad, 2005. – 2008. godine.
 • Doktorska disertacija, Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet, Beograd, 2008. – 2010. godine

Priznanja i nagrade:

 • Povelja Zadužbine Andrejević povodom 20 godina rada u znak zahvalnosti za saradnju u ostvarivanje svojih osnivačkih ciljeva u doprinos razvoju naučnog stvaralaštva, osnivači Zadužbine Andrejević, prof.dr Dušanka Andrejević i prof.dr Kosta Andrejević, Beograd, 20.02.2015. godine
 • Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju, Implamentacije standarda Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju u bankarskom sektoru u Srbiji, 242 strane, Fakultet za poslovne studije Beograd, Megatrend univerzitet, u svojoj naučnoj oblasti na 29. konkursu Zadužbine Andrejević, 2010.g.
 • Zahvalnica, Prvi donator Fonda “Prijatelji Ekonomskog Fakulteta u Nišu”, Niš, 12.12.2007. god.

Članstva: Član Zadužbine Andrejević, od 2010. godine

Naučni rad i angažovanost na predmetima: Učesnik je mnogih seminara, kako domaćih tako i međunarodnih. Autor je više naučnih radova i udžbenika. Gostujući je profesor na Franklin univerzitetu na predmetu Upravljanje ekonomijom u školskoj 2014/15.

Predmeti na kojima izvodi nastavu:

nivo studija: doktorske akademske studije

1. Finansije i bankarstvo.

nivo studija: master akademske studije

1. Međunarodne finansije i bankartvo.
2. Upravljanje finansijskim rizicima.

nivo studija: osnovne akademske studije

1. Međunarodno bankartvo,
2. Berze i finansijka tražišta

nivo studija: osnovne strukovne studije

1. Međunarodno bankartvo,

 

Član je Zadužbine Andrejević od 2010. godine.

Profesorka Joksimović je autor više od 50 naučnih i stručnih radova objavljenih u Srbiji i inostranstvu. Ona je takođe autor četiri knjige.