Naziv studijskog programa:
Master akademske poslovne studije

Cilјevi studijskog programa:

  • obrazovanje i osposoblјavanje studenata u oblasti upravlјanja poslovanjem preduzeća;
  • razumevanje temelјnih teorijskih ekonomskih kategorija koje su značajne za upravlјanje poslovanjem preduzeća;
  • upoznavanje sa najnovijim ekonomskim školama i pravcima u oblasti upravlјanja poslovanjem preduzeća;
  • primena naučnih i stručnih dostignuća za obavlјanje poslova i izvršavanje zadataka koji zahtevaju poznavanje poslovnih procesa u svim poslovnim funkcijama upravlјanja poslovanjem preduzeća;
  • omogućavanje obrazovanja za više nivoe studija iz oblasti upravlјanja poslovanjem preduzeća;
  • analitičko rešavanje poslovnih problema upravlјanjem preduzeća;
  • osposoblјavanje za samostalni stručni i naučni rad;
  • izrada završnog master rada iz oblasti upravlјanja poslovanjem preduzeća, čime student treba da se osposobi za samostalna naučna istraživanja.

 Vrsta studija: Master akademske studije  

Ishod procesa učenja:

Ishod procesa učenja jeste produblјivanje znanja u oblasti upravlјanja poslovanjem preduzeća, koja su rezultat prethodnog obrazovanja i koja omogućavaju korišćenje odgovarajućih instrumenata, literature i aparature za samostalne analize i istraživanja; sposobnost obavlјanja složenih radnih zadataka i rada u timu; veština prenošenja i širenja znanja i sposobnost permanentnog obrazovanja.

Zvanje (akademski naziv): master ekonomista

Uslov za upis na studijski program „Master akademske poslovne studije“:

završene osnovne akademske studije (ostvaren obim od 240 ESPB bodova). Za upis na master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju diplomu ekonomskog ili srodnog fakulteta u trajanju od četiri godine sa najmanjom prosečnom ocenom 8. Studenti koji su diplomirali na fakultetima iz drugih naučnih oblasti u trajanju od četiri godine polažu dva diferencijalna ispita. Diferencijalne ispite kandidat bira  od ponuđenih predemeta iz studijskog programa Osnovnih akademskih poslovnih studija, iz oblasti ekonomije. Spisak predmeta je dostupan studentima na sajtu Fakulteta za poslovne studije Beograd.

Studije se izvode klasično.

Izvođenje studija traje jednu godinu.

Obim studija je 60 ESPB.

INFORMACIJE O PREDMETIMA

INFORMACIJE O NASTAVNICIMA