I        Akademski opšteobrazovni predmeti
Ekonomija finansija i bankarstva

1

7

II       Teorijsko-metodološki predmeti
Međunarodne finansije i bankarstvo

1

5

III      Naučno-stručni predmeti
Finansijska tržišta i instrumenti

1

5

Međunarodne korporativne finansije

2

6

Finansijsko izveštavanje i analiza

2

5

Izborni predmeti (student bira 2 predmeta od ponuđena 5)
IV      Stručno-aplikativni predmeti 
Evropsko monetarno i finansijsko pravo            2  9
Determinante i modaliteti stranih direktnih investicija

2

9

Merdžeri, akvizicije i korporativno prestrukturiranje

2

9

Elektronsko poslovanje u finansijama i bankarstvu

2

9

Upravljanje finansijskim rizicima

2

9

Završni rad

2

14