Naziv studijskog programa:
Menadžment zdravstvenih ustanova

Ciljevi studijskog programa:

Program specijalističkih akademskih studija Menadžment zdravstvenih ustanova koncipiran je tako da pruži sveobuhvatna znanja iz oblasti upravljanja zdravstvenim ustanovama. Osnovni ciljevi su:

  • da studenti steknu temeljna teoretska znanja o upravljanju zdravstvenim organizacijama ( državne ustanove i privatna praksa),
  • da studenti ovladaju metodama i tehnikama neophodnim za holističko upravljanje zdravstvenim ustanovama,
  • da se studenti upoznaju sa teorijskim i praktičnim kategorijama menadžmenta, a pre svega sa opštim menadžmentom usluga, upravljanjem finansijama, upravljanjem kvalitetom, menadžmentom informacionih sistema, kao i znanjem iz poslovne ekonomije značajnog za poslovanje zdravstvenih organizacija;
  • pružanje savremenih saznanja o uticaju ekonomskih parametara na formiranje finalnog proizvoda – zdravstvene usluge,
  • da studenti ovladaju saznanjem neophodnim za sistemsko rešavanje problema upravljanja zdravstvenim organizacijama,
  • da studenti budu ospsobljeni za dalje školovanje na doktorskim studijama,
  • da studenti budu osposobljeni za samostalni istraživački i naučni rad i
  • da budu osposobljeni za izradu specijalističkog završnog rada.

Vrsta studija: Specijalističke akademske studije

Ishod procesa učenja:

Ishodi procesa učenja su opšti i specifični – vezani za oblast menadžmenta i biznisa. Opšti ishodi su samostalno primenjeno istraživanje i tumačenje rezultata, poznavanje najnovijih teorija, tumačenja, metoda i tehnika, kritičko praćenje i tumačenje najnovija saznanja u teoriji i praksi i razvijene kompetencije na profesionalnoj ravni. Ishodi vezani za oblast menadžmenta i biznisa su samostalno korišćenje metoda i tehnika sistemskog upravljanja zdravstvenim ustanovanja, samostalno korišćenje metoda i tehnika donošenja poslovnih odluka, samostalno korišćenje alata kvaliteta i samoevaluacija sistema kvaliteta zdravstvenih ustanova, kritička ocena nivoa menadžment informacionog sistema i osposobljenost za učešće u timu za dizajn MIS.

Akademski naziv: specijalista menadžer

Uslov za upis na studijski program:

Student treba da ima 300 ESPB iz prethodnog ciklusa obrazovanja, odnosno zvanje mastera. Pravo upisa imaju diplomirani studenti iz polja medicinskih nauka (oblast – medicinske nauke, veterinarske nauke, specijalna edukacija i rehabilitacija, stomatološke nauke i farmaceutske nauke) i društveno-humanističkih nauka – oblast ekonomskih i pravnih nauka sa najmanje tri godine iskustva na poslovima rukovođenja u zdravstvenim ustanovama.

Studije se izvode klasično, bez studija na daljinu.

Izvođenje studija traje jednu godine.

Obim studija je 60 ESPB.