Za upis na master akademske studije mogu da se prijave kandidati koji imaju završene osnovne četvorogodišnje studije. Za upis na specijalističke akademske studije, pored studenata sa završenim diplomskim studijama-master, mogu da konkurišu i svi oni koji su stekli VII-1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine.

Dokumenta potrebna za upis:

  • overena fotokopija diplome,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o položenim ispitima,
  • dve fotografijhe za indeks,
  • CV.